Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej


Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
https://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019-11-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21


Treści lub funkcje niedostępne

Brak skalowalności czcionki i możliwości wyboru tła kontrastowego.
Nie udostępnia cyfrowej strony internetowej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Adres e-mail: bibzeb@poczta.onet.pl telefon: 77 4216 076 wew. 34.


Informacja zwrotna
Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Postępowanie odwoławcze
Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/


Dodatkowe informacje
Deklaracja poprawy dostępności: nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.


Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Gminna Biblioteka Publiczna mieści się przy ulicy Izydora Murka 1 w Zębowicach. Budynek jest dwukondygnacyjny. Obiekt posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu głównym nie jest zamontowany dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki. W budynku nie są dostępne windy.


Dostosowanie parkingów
Na parkingu umiejscowionym przed budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej

Filia w Radawiu
ul. Szkolna 22, Radawie.
Placówka nieumożliwiająca wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich (w korzystaniu z biblioteki/naszych zbiorów pomaga bibliotekarz).


This template downloaded form free website templates